Kontaktuppgifter

0522-330 90
uddevalla@farmartjanst.se

Uddevalla Farmartjänst
Majorebergsvägen 2
451 75 Uddevalla

Certifikat

Tjänster

- Snöröjning
- Beskärning
- Trafikvakt
- Trädgårdsarbete
- Snickerier
- Målning
- Trädgårdsplattor
- Byte av kök
- Flyttning/flyttstädning
- Resursförstärkning

Läs mer om våra tjänster

Policy

Kvalitetspolicy

Uddevalla Farmartjänst skall utmärka sig som en av de bästa i branchen när det gäller kvalitet och service för att tillmötesgå kundernas krav. Det förutsätter att vi levererar produkter/tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.  Företaget satsar på ett nollfelstänkande. För att nå dit skall vi: 

Välja leverantörer som ställer upp på våra krav. 

Ha en fungerande kvalitetskontroll.  Ansvara för kundens synpunkter och behov. 

Ha ömsesidigt förtroende inom företaget, där varje anställd är väl förtrogende med ISO systemet. Företaget värnar om personalen som eftersträvar att förbättra kvalitet på sitt arbete.

Miljöpolicy

Att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, utan gå ett steg längre, där det är tekniskt möjligt och med hänsyn till miljöfördelarna samt är ekonomiskt rimligt. 

Tillämpa en helhetssyn på företagets miljömål.  Välja produktions- och serviceprocesser som är skonsamma mot miljön. 

Utveckla produkter och tjänster med bästa miljöegenskaper och hög effektivitet. 

Bedriva miljöarbetet i samarbete med miljövårdande myndigheter vid behov.  

Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete. 

Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt fastställda miljömål.

Arbetsmiljöpolicy

Uddevalla Farmartjänst skall vara en säker och trivsam arbetsplats.

Alla anställda skall vara välinformerade om utrustningarnas handhavande, olycksrisker och åtgärder vid såväl olyckor som tillbud. Detta skall leda till att arbetsskador undviks.

Arbetsrotation är ett viktigt instrument för att uppnå förbättringar i arbetsmiljö. Då blir arbetet intressantare och den påverkan är positiv, både på den psykiska och fysiska hälsan.

Vid arbetets uppläggning skall hänsyn tas till de olika förutsättningarna som människorna har när det gäller att utföra arbetsobjekten.

Vid planläggning av produktion, skall berörd personal på ett tidigt stadium informeras om  arbetsmiljöaspekterna som en naturlig del i produktionsupplägget.

Vi skall gemensamt arbeta för en god arbetsmiljö där missbruk och/eller mobbningsproblem ej skall förekomma.